و ص ف نار جهن م. بر اساس باورهای اسلامی به دوزخ جهنم گفته می شود. ربنا اصرف عنا عذاب […]